Spørgsmål og svar om Roskilde Friskole


Hvornår startede Roskilde Friskole?
Roskilde Friskole har eksisteret siden 1980.

Gennem årene har hundredvis af børn fra 7 til 18 år nydt godt af og gjort store fremskridt med hensyn til læring og social udvikling i deres tid på skolen.

Hvordan er skolen godkendt?
Skolen har en driftsoverenskomst med Roskilde kommune, som fører tilsyn med skolens dagbehandlingstilbud, og med at undervisningens niveau lever op til, hvad der almindeligvis kræves af undervisningen i folkeskolen.

Skolens generalforsamling og Roskilde kommune (vis PPR) godkender også skolens budgetter og regnskaber.

Hvordan er økonomien organiseret?
Roskilde Friskole har et godkendt budget, som ligger til grund for beregningen af prisen for undervisningstaksten. Indtægterne kommer fra de kommuner, der placerer børn/unge på stedet. Månedspriserne pr. elev varierer afhængig af tilbud og behov.
Grundtaksten er i 2018 pr. måned: 31.488 kr.

For hver elev indskrevet, er der en kontrakt mellem den anbringende kommune og institutionen.

Roskilde Friskole er en selvejende fond, som er non-profit. I flg. vedtægterne skal et evt. overskud gå ind i Fonden.

Skolen har et budget, til dækning af driftsudgifter, som godkendes af tilsynet.

Skolens regnskaber revideres af statsautoriseret revisor Mortensen og Beierholm fra Vordingborg.

Tilsynet ved Roskilde Kommune godkender budgetter og regnskaber.

Hvordan bruges pengene på skolen?
Det er lederen i samråd med personalegruppen på skolen, der bestemmer, hvorledes pengene anvendes inden for de budgetterede rammer.

Ledelsen af skolen står til ansvar over for bestyrelsen og de godkendende myndigheder, i forhold til at budgetter overholdes, og opgaverne løses forsvarligt pædagogisk, økonomisk og på anden vis.

Hvordan er skolen organiseret rent juridisk?
Roskilde Friskole er en selvejende fond. Bestyrelsen vælges blandt skolekredsens medlemmer og er på valg hvert 2. år.

Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor, og budgetter og regnskaber forelægges generalforsamlingen og Roskilde Kommunes skoleforvaltning.

Skolens leder er Ole Tarp.

Hvem går på Roskilde Friskole?
Roskilde Friskole modtager børn og unge, der har brug for et anderledes skoletilbud.

Det er børn og unge, der af den ene eller anden årsag har haft svært ved at deltage i undervisningen i folkeskolen. Det kan være børn med indlæringsvanskeligheder, sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder, der føler sig alene eller som isolerer sig.

Det kan være børn/unge, hvis vanskeligheder skyldes en diagnose. Alle sammen er det børn og unge, der gerne vil have, at det går dem godt, gerne vil have venner og succes, og som har brug for tæt vejledning og et fællesskab at være i.

Hvordan er institutionerne på Boserup organiseret?
Hver af institutionerne er selvstændige juridiske enheder med egen bestyrelse, egne vedtægter og eget formål, med egne budgetter og reviderede regnskaber, med egen leder og hver sit tilsyn fra de godkendende myndigheder.

Lederne på stedet afholder regelmæssige koordinerende stedledelsesmøder om driften på stedet.

Hvad er interessefællesskabet Tvind?
Roskilde Friskole er en del af samarbejdsformen interessefællesskabet Tvind. Vi videns- og erfaringsdeler med hinanden, så vi alle kan bidrage og høste, dele viden og udvikle på pædagogik, programmer, tilbud og metoder sammen med lignende institutioner og skabe nyt på grundlag af disse erfaringer og drøftelser.

Mange af skolerne, som er en del af interessefællesskabet Tvind, deltager i fælles arrangementer af sportslig og kulturel art, såsom skolernes “Olympiade”- et sportsstævne på Tvind, Sommerteaterstævne i Juelsminde, hvor alle medvirkende skoler optræder, Efterårskoncert – hvor hver skole optræder med poesi, sang og kunst og Vinterkoncerten, som er et klassisk koncert-arrangement.

Det handler ikke kun om uddannelse, men også om dannelse.

Hvad er fordelen ved at være en del af interessefællesskabet Tvind?
Ved at være flere institutioner der går sammen, har vi mulighed for at skabe og deltage i større og kvalitetsfyldte sportslige og kulturelle arrangementer. Her har vore elever også lejlighed til at være sammen med mange andre forskellige unge mennesker og deltage i aktiviteter og udfordre deres talenter og sociale færdigheder.

Vi bruger også netværket til videns- og erfaringsdeling med de andre skoler og opholdssteder tilknyttet interessefællesskabet, og de fælles høstede erfaringer giver os mulighed for at identificere nye og mere effektive måder at støtte og uddanne børnene/ de unge.

Vi samarbejder og netværker desuden med bosteder og skoler, der ikke er med i interessefællesskabet Tvind.

Er Roskilde Friskole og de øvrige institutioner på Boserup selvstændige?
Institutionerne er selvstændige enheder uden ejer, så der er ikke nogen, der økonomisk profiterer. Alle midler anvendes af institutionerne efter formålet og de godkendte budgetter. Regnskaberne revideres af autoriserede revisorer, og godkendes af de respektive bestyrelser og tilsynsmyndigheder.

Når der gennemføres fællesaktiviteter med andre institutioner, sker det på sammenskuds-basis, og vores andel af omkostningerne er en del af det budget, der godkendes af bestyrelsen og tilsynet.

Hvad er Tvinds lærergruppe?
Lærergruppen blev formet af en lille gruppe lærere, der i 70’erne lagde alle deres ressourcer sammen for at etablere skoler i Danmark. Lige siden har mennesker fra Lærergruppen taget mange nye initiativer, både på skole- og uddannelsesområdet, inden for energispørgsmål og udviklingshjælp, og aktiviteterne har bredt sig til mange lande.

Mennesker fra Lærergruppen arbejder ikke bare med skole og undervisning, men også med sociale opgaver, udviklings- og miljøprojekter og produktion. Lærergruppen er en privat sammenslutning af mennesker. Den har ingen formel struktur, ingen juridisk status ej heller nogen religiøs eller politisk tilknytning.

Er Roskilde Friskoles medarbejdere med i Lærergruppen?
Roskilde Friskole er startet af mennesker fra Lærergruppen, men i dag er kun ganske få med i Lærergruppen.

Medarbejderne er ansat på sammenlignelige vilkår med andre lignende institutioner.

Bruger Roskilde Friskole frivillig arbejdskraft?
På skolen har vi tradition for at have tilknyttet to-tre udenlandske voluntører. Det foregår gennem EVS (European Volunteer Service), som er en del af det Europæiske Erasmus+ system.

Volontørerne bor her typisk et år af gangen, og de tager del i skolens liv på forskellige måder. De har f.eks. praktiske jobs som medhjælp i køkkenet. Eller de er med til at stå for vedligeholdelse mv. Eller de bruger færdigheder, som de har i forhold til eleverne, f.eks. inden for sport og kunst.

Sproget foregår på engelsk, og en del af eleverne har glæde af at få sig en voksenven, hvor sproget foregår på engelsk.

Volontørerne arbejder under ledelse af skolens ansatte, og de har ikke pædagogisk ansvar i forhold til stedets børn og unge.

Ejer skolen selv sine bygninger?
De forskellige skoler og private sociale tilbud på Boserup, inklusive Roskilde Friskole, lejer lokalerne af den erhvervsdrivende fond Fælleseje, som især udlejer bygninger til skoler og socialpædagogiske opholdssteder.

Lejekontrakterne, som hver institution har indgået med Fælleseje, er godkendt af de respektive tilsynsmyndigheder.

 

Den månedlige husleje på Roskilde Friskole er 113.529 kr. Heraf udlejes 30 % til Weekendaflastning og til Boserup Kollegiet. EDC som er medlem af Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) har lavet en markedslejevurdering af lejemålet i primo 2018.

I EDC mæglernes vurdering er den månedlige husleje sat til 117.917 kr. Roskilde Friskoles bestyrelse konstaterer at vurderingen ligger over den faktiske husleje, hvilket er tilfredsstillende.

 

Hvad er Fælleseje?

Fælleseje er en selvejende institution (erhvervsdrivende fond) med Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed.

Fællesejes formål omfatter udlejning af fast ejendom og skibe til undervisning og uddannelse, der søger at fremme den gensidige mellemmenneskelige forståelse lokalt, nationalt og globalt.

Fælleseje kan også støtte andre selskaber og institutioner med tilsvarende formål.

Fælleseje kan endvidere støtte personer, foreninger og institutioner, som arbejder for alle menneskers ubetingede ligeberettigelse, som f.eks. defineret i FNs menneskerettighedserklæring af 10. december 1948.

Fælleseje kan også støtte industriel forskning, udvikling og produktion inden for landbrug, skovbrug, fremstilling, handel, transport, søfart, service og miljø.

Bestyrelsen i Fælleseje består af 5-7 medlemmer, hvoraf de to, heraf formanden, skal godkendes af Erhvervsstyrelsen som uafhængige af stifter.

Fællesejes årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor og offentliggøres hvert år på www.cvr.dk efter reglerne for erhvervsdrivende fonde.

Fællesejes hovedvirksomhed er at udleje fast ejendom og skibe til skoler og sociale institutioner mv. i Danmark og England.
Af sit overskud støtter Fælleseje projekter inden for undervisning og uddannelse, sundhed og landbrug.

Hvad sker der ellers på Boserup?
Boserup virker i øvrigt som et kulturelt center. Vi afholder kulturdage og loppemarked med musik-optræden, julemarked for naboer, forældre og venner, pædagogiske dage for sagsbehandlere og andre interesserede.

Vi viser årets skuespil for andre institutioner i byen. Derudover samarbejder vi med lokale erhvervsdrivende og handlende om praktikjobs til eleverne. Også det lokale foreningsliv bruger stedet til foredrag, udstillinger eller orienteringsløb, cykelløb mm.

Hver sommer holder vi en sommerlejr for skolens børn og for andre børn, der har brug for at komme på sommerlejr. Vi har et samarbejde med Avnstrup flygtningecenter og andre flygtningecentre om at modtage 30 børn hver sommer.

På stedet findes desuden en permanent udstilling + salg af skulpturer af en række kunstnere fra Zimbabwe.